top of page

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

1.Genel

Tuğçe Kocaman("şahıs") olarak www.diyetisyentk.com (“Site”) ziyaretçilerinden (“Kullanıcı”) edinilen kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenip, muhafaza edilmesine şirket politikası ve ilgili yasal yükümlülükler uyarınca dikkat etmekteyiz. Bu sebeple işbu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin toplanma ve kullanım amaçları ile Kanun kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

2.Kişisel Verilerin Toplanması

Şirket, veri sorumlusu olarak sizlerin açık rızası ve onayı doğrultusunda, hizmet standartlarını sağlamak, ticari stratejilerin uygulanabilmesi, site kullanımı doğrultusunda ilgili süreçler hakkında sizleri bilgilendirmek ve benzeri amaçlarla kişisel verilerinizi;

 • İnternet sitesi

 • Sosyal Medya Platformları

 • Uygulamalar

 • Diğer sözlü, yazılı ve elektronik yöntemler

vasıtasıyla toplamaktadır.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanunun 4, 5 ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz tahdidi olmamakla birlikte; Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, site kullanımı doğrultusunda ilgili süreçler hakkında sizleri bilgilendirmek ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Şirket politikası ve kanuni yükümlülükler uyarınca kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi olan yurt içi veya yurt dışında mukim kişilerle, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir; ilgili kuruluşlar ve kişiler site kullanım amacına yönelik olarak sizlerle iletişime geçebilir. Kişisel veriler ticari veya kanuni gerekçelerle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılması Kanunun 8. Ve 9. maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileriniz Şirket’in iş ortaklığı yaptığı tüm kurum ve kuruluşlarla ve benzeri resmi belgeleri hazırlayabilmek için paylaşılmaktadır. Yine ilgili kurum ve kuruluşları bizim nezdimizde kişisel bilgilerinizi sadece her defasında somut amaç için ve veri koruma hükümleri gereğince kullanmakla yükümlüdür.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kanun’un 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek tugcekocaman@diyetisyentk.com adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya tugcekocaman@diyetisyentk.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

bottom of page